Poslední přidané články

Informace o Cestování Do Vietnamu

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury VietnamCK. (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní
agenturou VietnamCK (dále jen „VietnamCK“) a zákazníkem.
Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
1. Vznik smluvních vztahu
Smluvní vztah mezi zákazníkem a VietnamCK vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby uvedené ve smlouvě přihlášené zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník podle úst. §546 a násl. občanského zákoníku ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.
 
2. Ceny pobytu
Ceny pobytu zahrnují cenovou kalkulaci pobytu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 50 % objednaných služeb.
Doplatek objednaných služeb se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 30 dnů před čerpáním první služby, a to převodem na účet VietnamCK uvedený na portálu VietnamCK - ww.vietnamck.cz. Při rezervaci v době kratší než 30 dnů před odjezdem je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet VietnamCK u vedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením tohoto termínu může VietnamCK cestovní smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu. 6. VietnamCK je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu a služeb v průměru o více než 5 %. VietnamCK je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně, nejméne 21 dnů před čerpáním první služby.
 
3. Změny sjednaných služeb
Je-li VietnamCK nucena z objektivních důvodu změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a VietnamCK, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy, včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, VietnamCK rozdíl zákazníkovi vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého úhrada od zákazníka přišla.
 
4. Změna sjednaných služeb v průběhu pobytu
Pokud VietnamCK řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, případně zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna VietnamCK bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povinna VietnamCK vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
 
5. Změny sjedaných služeb ze strany zákazníka
a) změna termínu čerpání první služby (nástupní den ubytování)
 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno změnit termín ubytování při zachování stejného ubytovacího zařízení zdarma;

 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

b) zkrácení/prodloužení pobytu v destinaci
Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má zákazník
možnost pobyt prodloužit, cenový rozdíl doplatí na místě poskytovateli (hotel, agentura atd.). V případě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka cenový rozdíl za nevyužité dny VietnamCK nevyplácí.
 
c) změna ubytovací kapacity
 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno provést změnu ubytovacího zařízení zdarma.

 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuální stornopoplatku viz. bod 6.

d) změna jména, zařazení náhradníka je bez poplatku
6. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti VietnamCK
Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit, a to kdykoliv před započetím první služby. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem. Účinnost
odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení Odstoupení od smlouvy písemně do sídla
firmy.
Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinnen uhradit odstupné ve výši:
 
 • 30 % z ceny pokud dojde k odstoupení dříve než 90 dnů před datem první objednané služby.

 • 40 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 60. až 55. dnem před datem první objednané služby.

 • 50 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 50. až 40. dnem před datem první objednané služby

 • 75 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 40 až 30. dnem před datem první objednané služby.

 • 100 % ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 29. dnem a méně první objednané služby.

 • 100 % ze zaplacení zálohy z celkové ceny pokud dojde k odstoupení.
Pokud se zákazník nedostaví první den k čerpání objednané služby a nezačne čerpat zaplacené služby, má VietnamCK nárok na plnou úhradu ceny.
VietnamCK může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla VietnamCK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:
 • zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování;

 • zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.

7. Povinnosti zákazníka
a) poskytnout VietnamCK úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefon, fax, e-mail.
b) bez zbytečného odkladu sdělit VietnamCK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy
c) převzít od VietnamCK doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy
d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení k převzetí klíčů od ubytovacího zařízení
e) zákazník nese plnnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, která jsou nutná pro vstup do cílových destinací
f) zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo VietnamCK a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.
8. Porušení povinnosti zákazníka
Za porušení povinností zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh pobytu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení VietnamCK od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.
 
9. Pojištění
V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Pojištění doporučujeme a sjednáváme ve spolupráci s Evropskovou cestovní pojišťovnou.
 
10. Reklamace
Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u VietnamCK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu §415 a §417 obč. zak. ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u cestovní agentury, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci VietnamCK jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
 
11. Chyba v tisku
VietnamCK si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínu, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.
 
12. Závěrečná ustanoven
Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na portálu VietnamCK
 

PŘIJETÍ PODMÍNEK PRO ŽÁDOST O SCHVALOVACÍ DOPIS DO VIETNAMU

 

Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Souhlasíte s tím, že nebudete webové stránky používat k nezákonným účelům a budete respektovat všechny platné zákony a předpisy.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky způsobem, který by mohl zhoršit jejich výkon, poškodit jejich obsah nebo jinak omezit jejich celkovou funkčnost.

Souhlasíte (také) s tím, že nebudete ohrožovat bezpečnost webových stránek ani se pokoušet získat přístup k zabezpečeným oblastem nebo citlivým informacím.

Souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za veškeré nároky, výdaje, závazky, ztráty, náklady včetně právních poplatků, které nám vzniknou v důsledku porušení podmínek uvedených v této smlouvě.

 

ZMĚNA

www.vietnamck.cz si vyhrazuje právo změnit jakoukoli část této smlouvy bez předchozího upozornění a vaše používání webových stránek bude považováno za souhlas s touto smlouvou. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali podmínky této smlouvy.

Máme plné právo upravit nebo odstranit jakoukoli část těchto stránek, a to bez varování a bez odpovědnosti vyplývající z takového kroku.

 

ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

Je důležité, abyste v případě, že si přejete zrušit nebo bezplatně změnit svou žádost o vízum na www.vietnamck.cz, zaslali nám e-mail do 5 -10 minut po úspěšném podání žádosti, abyste předešli zbytečným nákladům. Po uplynutí této doby bude vaše žádost o vízum automaticky zpracována se všemi vámi poskytnutými informacemi.

Po odeslání žádosti o schválení na naši e-mailovou adresu vám nemůžeme vrátit poplatek za vízum a případná změna bude zpoplatněna.

Je nezbytné, abyste nám v době zamýšleného odjezdu poskytli všechny správné informace požadované pro požadované vízum. www.vietnamck.cz nenese odpovědnost za nesprávně udělené vízum nebo za odepření vstupu z důvodu nesprávných informací o vízu a za případné vzniklé škody. Přestože z naší strany vynaložíme veškeré úsilí, abychom případné problémy s vízy před odjezdem napravili, v případě uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů v době podání žádosti o vízum Vám nebudeme vracet žádné peníze. Důrazně doporučujeme, abyste si před odjezdem zkontrolovali dopis s potvrzením o udělení víza a porovnali jej se svým pasem a osobními údaji.

Toto vízum se vztahuje pouze na LETECKOU CESTU, takže podáním žádosti prostřednictvím našich webových stránek souhlasíte s tím, že poletíte do Vietnamu, abyste si mohli nechat vízum orazítkovat na letišti (nikoli na hraničním přechodu). V případě, že po schválení víza do Vietnamu LETECKY NEVSTOUPÍTE, peníze vám nevrátíme.

Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami uvedenými v této smlouvě, neměli byste používat žádné produkty nebo služby na webových stránkách.

 

SLOVNÍK

Platný cestovní pas: Pasy použité k podání žádosti o vízum online musí být platné nejméně 06 měsíců po registrovaném datu příjezdu. Žadatelé jsou plně odpovědní za kontrolu platnosti tohoto pasu před jeho použitím k podání žádosti o vízový proces do Vietnamu online. Pokud je platnost pasu kratší než 06 měsíců počítaných od data příletu, musí být před podáním žádosti obnoven.

Osobní údaje v původním cestovním pasu: Osobní údaje jsou uvedeny na hlavní stránce (s fotografií žadatele). Žadatelé jsou plně odpovědní za uvedení svých ANGLICKÝCH ÚDAJŮ při podání žádosti o vietnamské vízum online. Zvláštní znaky/písmena v jejich vlastním jazyce nebudou v systému pro vízový proces akceptovány. Pro vízový proces je akceptováno pouze ANGLICKÉ CELÉ JMÉNO na spodním řádku hlavní stránky pasu. Při podávání žádosti o vietnamské vízum prosím převeďte všechny údaje v pasu žadatele do ANGLIČTINY.

Formát data na webových stránkách v sekci pro podání žádosti online: dd/mm/rr - 12/06/1980

Časové pásmo: Vietnamský standardní čas - GMT +7

Dostupné pracovní dny pro vyřízení víza: Všechny pracovní dny od PONDĚLÍ do PÁTKU - kromě SOBOTY a NEDĚLE a státních/mezinárodních svátků.

Dostupná pracovní doba pro vyřízení víz: od 8.30 do 15.30 hodin - vietnamské časové pásmo - každý pracovní den ( kromě soboty/neděle a státních/mezinárodních svátků ).

Vícenásobný / jednorázový vstup: Vícenásobný vstup je interpretován jako vícenásobný vstup do Vietnamu po dobu platnosti víza.

Vícenásobné vstupy znamenají, že můžete do Vietnamu vstoupit/vyjít z Vietnamu vícekrát v daném časovém období (1 měsíc nebo 3 měsíce). Například 6měsíční víza pro vícenásobný vstup znamenají, že smíte vstoupit/vyjít z Vietnamu vícekrát od schváleného data plus 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce.


DOBA ZPRACOVÁNÍ A DOKONČENÍ SLUŽBY

Doba vyřízení předschváleného dopisu nabízeného na www.vietnamck.cz se odvíjí od doby vyřízení poskytnuté společností, která vyřizuje vaši žádost o vízum). Za normálních okolností trvá 3 pracovní dny, počínaje následujícím pracovním dnem po zaplacení a oznámení o přijetí platby. Ve zvláštních případech mohou být vyžadovány další dokumenty a doba zpracování může být delší než obvykle. V takových případech vás budeme informovat e-mailem.

Naše služba je dokončena, jakmile je dopis o schválení zaslán na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli během procesu žádosti. Jste povinni nás informovat, pokud dopis neobdržíte včas, pokud do 5 dnů neobdržíte žádný e-mail informující nás o tom, že dopis neobdržíte, považuje se služba za dokončenou. Neneseme odpovědnost za případné zpoždění/ztráty způsobené špatnými e-mailovými adresami, které žadatelé uvedli, nebo za situaci, kdy nás žadatelé neinformují e-mailem o tom, že dopis o schválení neobdrželi.

Po dokončení služby a odeslání schvalovacího dopisu žadateli budou informace a záznam o žadateli automaticky vymazány z našeho systému. www.vietnamck.cz nenese odpovědnost a nezodpovídá za problémy a reklamace spojené s osobními údaji a otázkami ochrany osobních údajů.

 

Změna schvalovacího dopisu JE PO VYDÁNÍ NEMOŽNÁ

Schvalovací dopis NELZE ZMĚNIT/OPRAVIT/ZRUŠIT poté, co je vydán, proto prosím překontrolujte všechny informace, abyste se ujistili, že odpovídají originálu pasu žadatele. Veškeré opravy musí být žadateli oznámeny a zaslány e-mailem do systému do 20 až 30 minut MAXIMÁLNĚ po doručení. V opačném případě jsou žadatelé povinni znovu požádat o nový schvalovací dopis, aby mohli provést veškeré změny.

 

OBCHODNÍ VÍZA JSOU K DISPOZICI POUZE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ PODPORY.

Vízum při příjezdu je vhodné pouze pro účely TURISTIKY. Podáním žádosti prostřednictvím našich webových stránek tedy souhlasíte s tím, že schvalovací dopis použijete pro účely cestovního ruchu. Rádi bychom vás kompletně podpořili prostřednictvím e-mailové diskuse POUZE pro získání dopisu o schválení podnikatelského víza a následně razítka na vietnamských letištích.

 

VYHLÁŠKA

Neneseme odpovědnost za ztrátu, zpoždění nebo zrušení vaší letenky, zájezdu nebo rezervace ubytování, které jste si pro cestu do Vietnamu objednali, v případě, že vaše žádost o vízum nebo vstup do země bude zamítnuta, nebo v případě, že vám jej nebudeme schopni zaslat včas, jak jsme slíbili. Neneseme žádnou odpovědnost, jelikož zamítnutí provádi Vietnamský imigrační úřad bez náhrady škody. Odstavec IV bod 3.

Obvykle trvá zpracování schvalovacího dopisu 3-5 pracovních dnů, existují však i výjimky, zpoždění z důvodu nepředvídaných problémů. Důrazně doporučujeme podat žádost o vízum alespoň 1-2 týdny před datem cesty, abyste se vyhnuli případným problémům.

Obvykle trvá vyřízení víza na vietnamských letištích po příletu přibližně 15-30 minut. Někdy to však může trvat déle, než se očekávalo, a to z důvodu velkého počtu příletů. Těmto okolnostem se nelze vyhnout a neměli bychom nést odpovědnost za případné vzniklé ztráty.

Dopis o schválení vietnamského víza se obvykle vydává skupině cestujících, a proto můžete najít své jméno, číslo pasu a datum narození ve stejném dopise jako ostatní lidé. Pouze za zvláštních okolností je třeba zaslat žádost o individuální schvalovací dopis na naši e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zavolejte na naši horkou linku: (+84) 799085660.

 
Pro více informací nás prosím kontaktujte
48 Giang Van Minh, P. An Phu, D.2, TP. Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam
+840799085660
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Information

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Techcombank
Jméno účtu: CONG TY TNHH VIETNAM CK
Číslo účtu: 19198888
Swift code: VTCB VNVX

Contact Info

VIETNAM CK
48 Giang Van Minh, P. An Phu, D.2, TP. Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam (+840) 799085660
Send an email to us.

TAX ID: 0317726182

Follow us on