fbpx

Blog o cestování do Vietnamu

Blog o cestování do Vietnamu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury VietnamCK. (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní

agenturou VietnamCK (dále jen „VietnamCK“) a zákazníkem.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Vznik smluvních vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a VietnamCK vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby uvedené ve smlouvě přihlášené zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník podle úst. §546 a násl. občanského zákoníku ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. Ceny pobytu

Ceny pobytu zahrnují cenovou kalkulaci pobytu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 50 % objednaných služeb.

Doplatek objednaných služeb se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 30 dnů před čerpáním první služby, a to převodem na účet VietnamCK uvedený na portálu VietnamCK - ww.vietnamck.cz. Při rezervaci v době kratší než 30 dnů před odjezdem je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet VietnamCK u vedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením tohoto termínu může VietnamCK cestovní smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu. 6. VietnamCK je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu a služeb v průměru o více než 5 %. VietnamCK je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně, nejméne 21 dnů před čerpáním první služby.

3. Změny sjednaných služeb

Je-li VietnamCK nucena z objektivních důvodu změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a VietnamCK, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy, včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, VietnamCK rozdíl zákazníkovi vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého úhrada od zákazníka přišla.

4. Změna sjednaných služeb v průběhu pobytu

Pokud VietnamCK řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, případně zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna VietnamCK bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povinna VietnamCK vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

5. Změny sjedaných služeb ze strany zákazníka

a) změna termínu čerpání první služby (nástupní den ubytování)

 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno změnit termín ubytování při zachování stejného ubytovacího zařízení zdarma;

 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

b) zkrácení/prodloužení pobytu v destinaci

Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má zákazník

možnost pobyt prodloužit, cenový rozdíl doplatí na místě poskytovateli (hotel, agentura atd.). V případě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka cenový rozdíl za nevyužité dny VietnamCK nevyplácí.

c) změna ubytovací kapacity

 • ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem je možno provést změnu ubytovacího zařízení zdarma.

 • ve lhůtě kratší než 30 dnů je změna posuzována dle bodu aktuální stornopoplatku viz. bod 6.

d) změna jména, zařazení náhradníka je bez poplatku

6. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti VietnamCK

Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit, a to kdykoliv před započetím první služby. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem. Účinnost

odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení Odstoupení od smlouvy písemně do sídla

firmy.

Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinnen uhradit odstupné ve výši:

 • 30 % z ceny pokud dojde k odstoupení dříve než 90 dnů před datem první objednané služby

 • 40 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 60. až 55. dnem před datem první objednané služby

 • 50 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 50. až 40. dnem před datem první objednané služby

 • 75 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 40 až 30. dnem před datem první objednané služby

 • 100 % ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 29. dnem a méně první objednané služby

Pokud se zákazník nedostaví první den k čerpání objednané služby a nezačne čerpat zaplacené služby, má VietnamCK nárok na plnou úhradu ceny.

VietnamCK může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla VietnamCK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

 • zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování;

 • zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.

7. Povinnosti zákazníka

a) poskytnout VietnamCK úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefon, fax, e-mail.

b) bez zbytečného odkladu sdělit VietnamCK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy

c) převzít od VietnamCK doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení k převzetí klíčů od ubytovacího zařízení

e) zákazník nese plnnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, která jsou nutná pro vstup do cílových destinací

f) zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo VietnamCK a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.

8. Porušení povinnosti zákazníka

Za porušení povinností zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh pobytu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení VietnamCK od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.

9. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Pojištění doporučujeme a sjednáváme ve spolupráci s Evropskovou cestovní pojišťovnou.

10. Reklamace

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká

zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u VietnamCK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu §415 a §417 obč. zak. ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u cestovní agentury, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci VietnamCK jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. Chyba v tisku

VietnamCK si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínu, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

12. Závěrečná ustanoven

Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na portálu VietnamCK

www.vietnamck.cz

Pro více informací nás prosím kontaktujte

11.04 A3 Duc Khai, P. Phu My Q7, TPHCM VIETNAM

+840799085660

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 


Vytisknout   E-mail

Kontakt


BANKOVNÍ SPOJENÍ - CZ 
Raiffeisen Bank - 
4816617001/5500 

Vietnam - Standard Chartered
Číslo účtu: 99339554599
Swift code: SCBLVNVX

Novinky

Sign up with email to get updates